Дасхал 5

Мэдүүлэл соо илгагдаһан үгэнүүд ямар бэ?

Эжынь баатар хүбүүндээ хубсаһа хунарыень өөрөө оёжо үгэбэ. [Малгайдань] дэнзэ хадаба. [Гуталайнь] улые бухын арһаар уллаба. Хутагынь эшые шарга тэхын эбэрээр эшэлбэ. [Дэгэлэйнь] хамсыда хара азаргын туруу хадаба. [Энгэртэнь] буура тэмээнэй зогдорые хабшуулба.

1) ганса удхата
2) олон удхата