Дасхал 5

Мэдүүлэлнүүд соо (шэхэн) гэжэ үгэ ямар удхатайб?


1) Шэхыень таһа сабшаһан тэмээнэй хара һээр хүн бүхэн шаажа, толгойгоо һэжэрэн, холо болонод. а) сэхэ
б) шэлжэһэн
2) Шэхэнэй сахариг – эхэнэр хүнэй шэмэг зүүдхэл болоно. а) сэхэ
б) шэлжэһэн