Дасхал 5

Эдэ үгэнүүдые мэргэжэлтэнэй үгэнүүдээр хубаагты.


1) гагнаха а) тогоошон
б) дархашан
2) сорго а) тогоошон
б) дархашан
3) амһуур а) тогоошон
б) дархашан
4) һиилэхэ а) тогоошон
б) дархашан
5) танха а) тогоошон
б) дархашан
6) таблалга а) тогоошон
б) дархашан
7) һиибэр а) тогоошон
б) дархашан
8) дабталга а) тогоошон
б) дархашан
9) табаг а) тогоошон
б) дархашан
10) бариха а) тогоошон
б) дархашан