Дасхал 5

Үгтэһэн тогтомол холбуулалнуудые тааруулан оруулагты.


1) Тосхоной дүтэлхэ бүри аяншанай ... , ... боложо эхилнэ. а) хоёр хүнэй мүргэлдэмэ
б) хүлынь хүнгэдэжэ
в) нюдэниинь галтай
г) шэдэһэн шулуун мэтэ
2) Хашарагай шэнээн гэхээр хара нохойнууд тэдэнэй урдаһаа ... зурыса гүйлдэшэбэд. а) хоёр хүнэй мүргэлдэмэ
б) хүлынь хүнгэдэжэ
в) нюдэниинь галтай
г) шэдэһэн шулуун мэтэ
3) ... харанхы һүни болобо (Ж.Тумунов). а) хоёр хүнэй мүргэлдэмэ
б) хүлынь хүнгэдэжэ
в) нюдэниинь галтай
г) шэдэһэн шулуун мэтэ