Дасхал 5

Илгагдаһан үгын лексическэ шүүлбэри хэгты.

Шэнэ жэлэй, Сагаан[1] һарын үдэрнүүдтэ бэе бэеэ амаршалдаг.

а)
Ганса удхата:
Олон удхата
сэхэ удха:
шэлжэһэн удха:
б) Үгын уг гарбал:
үндэһэн буряад:
абтаһан:
хуушарһан:
шэнэ:
в) Үгын хэрэглэлгээрээ илгарал:
ниитэ:
нютаг:
мэргэжэлтэдэй: