Дасхал 5

Юумэнэй нэрэнүүдые олоод, падеж болон хамаадалыень заагты.

Ойн амитад үбэлэй нойрһоо һэрижэ, дэгэлээ һэгсэрээд, һүүлээ заһаад, үбэлэй сагай үнгэрһые мэдүүлэн, модон доро гэртэй болоно.

а) н.п.
б) х.п.
в) з.п.
г) ү.п.
д) зб.п.
е) хм.п.
ж) г.п.
з) өөртэ хамаадалай
и) нюурта хамаадалай