Дасхал 5

Ямар мэдүүлэл соо юумэнэй нэрэ нэрлүүлэгшэ болоноб?

1) Ёндон үрөөһэн нюдөө ониилгон харана.
2) Үдэ үглөөниинь хүйтэн һэбшээн үлеэжэ, сэсэг набша хагдарба.