Дасхал 5

Залгабаринуудай хүсөөр гараһан тоогой нэрэнүүдые ологты.

Археологууд Амур-Дарья мүрэнэй эрьеэр гурбадахияа шэнжэлгэ хэбэ. Гурбан мянга табан зуугаад жэлэй саана байһан юумэ элирүүлбэ.