Дасхал 6

Тоогой нэрэнүүдые үгөөр бэшэгты.

1. Газар 365*1 үдэр 6*2 саг соо Нарые нэгэ дахин тойродог. 2. Нарые Газарай нэгэ удаа тойроһон сагые жэл гэдэг. 3. Тааруу байхын тула жэл соо 365 үдэр гэжэ тоолодог, харин 4*3 жэл болоод лэ үлэһэн 6*4 сагынь хамтаржа, 24*5 саг болоходонь, жэл соо 366*6 хоног болоно. 4. Хэрбээ юрын жэлдэ февраль 28*7 үдэртэй һаа, үндэр жэлдэ февраль 29*8 үдэртэй байдаг.


Харюу
1) 365
2) 6
3) 4
4) 6
5) 24
6) 366
7) 28
8) 29