Дасхал 6

Түлөөнэй үгэнүүдые олоод, тооень заагты.

Манай нютагта минии үеын үхибүүд олон һэн. Теэд бидэ дүрбэн үхибүүд хододоол хамта наададаг, үелдэг байгаабди. Бидэ дүрбэн бэе бэеэ бодото нэрээрээ нэрлэлсэдэггүй, шог нэрэнүүдтэй һэмди. Жэшээнь, минии бодото нэрэмни Цэбээн, намайе «Гожогорхон» гэдэг һэн. Үнэхөөрөөшье, би туранхай, нариихан бэетэй һэм… (Ц. Шагжин)

а) олоной тоо
б) нэгэнэй тоо