Дасхал 6

Энэ амаршалга соохи түлөөнэй нэрэнүүдые удхаараа тааруу түхэлдэ (падеж, хамаадал) табяад хүсэлдүүлэгты. Хэрэглэхэ үгэнүүд: бишни, минии, ши бидэ, шиниингээ, шамдаа, шамайгаа г.м.

Хүндэтэ би(1) нүхэр!
Ши(2) түрэһэн үдэрөөр халуунаар амаршалнаб!
Ажабайдалай дардам харгыда ши би(3) хоёр уулзажа нүхэсөөд, бүхы жаргал баяр, хүсэл зоригоо хубаалдан ябанабди. Ши(4) иимэ һайхан үдэртэ би(5) ши(6) дэлхэйн бүхы(7) һайн һайханиие хүсэнэб.


Хүндэтэ нүхэр! түрэһэн үдэрөөр хани халуунаар амаршалнаб! Ажабайдалай дардам харгыда хоёр уулзажа нүхэсөөд, бүхы жаргал баяр, хүсэл зоригоо хубаалдан ябанабди. иимэ һайхан үдэртэ дэлхэйн һайн һайханиие хүсэнэб.