Дасхал 6

Мэдүүлэл соо илгагдаһан түлөөнэй үгэнүүдэй шүүлбэри хэгты.

Эндэхи[1] колхоз 1932 ондо эмхидхэгдэһэн юм. Тиихэдэ[2] тус ажахыда оройдоо арбан зургаан бүлэ ороһон байгаа. Мүнөө энэ[3] колхоз томо болонхой. Би[4] эдэ[5] хүнүүдые бултыень[6] танихаб. Эдэнэймнай[7] бултанай[8] хэрэг гэһэн гуримай ёһоор тэдэнэр[9] туһа хэхэеэ манда[10] ерэбэ ха.

Хэлэлгын хуби
Түлөөнэй нэрэ:
Илгарал
нюурай:
зааһан:
асууһан:
хамтадхаһан:
тодо бэшэ:
илгаһан:
Тоо
нэгэнэй:
олоной:
Зохилдол
Н.п.:
Х.п.:
З.п.:
Ү.п.:
Зб.п.:
Хм.п.:
Г.п.:
Хамаадал
өөртэ:
нюурта:
хамаадал үгы:
Мэдүүлэлэй гэшүүн
нэрлүүлэгшэ:
хэлэгшэ:
элирхэйлэгшэ:
нэмэлтэ:
ушарлагша: