Дасхал 6

Үгтэһэн үйлэ үгэнүүд ямар хэлэлгын хубиһаа гарааб?


1) амтала а) юумэнэй нэрэ
б) тэмдэгэй нэрэ
в) үйлэ үгэ
2) байлга а) юумэнэй нэрэ
б) тэмдэгэй нэрэ
в) үйлэ үгэ
3) абта а) юумэнэй нэрэ
б) тэмдэгэй нэрэ
в) үйлэ үгэ
4) хүхэрэ а) юумэнэй нэрэ
б) тэмдэгэй нэрэ
в) үйлэ үгэ
5) бэерхэ а) юумэнэй нэрэ
б) тэмдэгэй нэрэ
в) үйлэ үгэ
6) барилда а) юумэнэй нэрэ
б) тэмдэгэй нэрэ
в) үйлэ үгэ
7) дарла а) юумэнэй нэрэ
б) тэмдэгэй нэрэ
в) үйлэ үгэ
8) багада а) юумэнэй нэрэ
б) тэмдэгэй нэрэ
в) үйлэ үгэ
9) бэшэлсэ а) юумэнэй нэрэ
б) тэмдэгэй нэрэ
в) үйлэ үгэ
10) баяжа а) юумэнэй нэрэ
б) тэмдэгэй нэрэ
в) үйлэ үгэ