Дасхал 6

Зарим дахуул үгэнүүд падежнүүдэй, хамаадалай залгалтануудые абадаг. Үгтэһэн дахуул үгэнүүд сооһоо 2-дохи нюурта байһыень шэлэгты.

1) соогуур
2) тухайда
3) мэтышни
4) шэнгинь
5) соогуурынь
6) тээшэшни
7) түлөөшни
8) зуура
9) тушаашни