Дасхал 6

Холбуулал, мэдүүлэлнүүдые илгаруулагты.


1) Зүбөөр хэлэхэ а) холбуулал
б) мэдүүлэл
2) Газаамнай дулаан а) холбуулал
б) мэдүүлэл
3) Үглөөдэр ерүүжэб а) холбуулал
б) мэдүүлэл
4) Тэнгэри сэлмэг а) холбуулал
б) мэдүүлэл
5) Холые зориһон а) холбуулал
б) мэдүүлэл
6) Суглаан үргэлжэлһөөр а) холбуулал
б) мэдүүлэл
7) Жэмэсээр баян а) холбуулал
б) мэдүүлэл
8) Үхибүүд сугларһаар а) холбуулал
б) мэдүүлэл
9) Үглөөдэр эртэ а) холбуулал
б) мэдүүлэл
10) Тэнгэриин зүйдэл а) холбуулал
б) мэдүүлэл
11) Тэдэнэй нэгэниинь а) холбуулал
б) мэдүүлэл
12) Морёор ерэбэ а) холбуулал
б) мэдүүлэл