Дасхал 6

Ямар холбуулалнууд бэ гэжэ тодоруулагты.


1) Эртэ һэрихэдэм а) Нэрэ холбуулал
б) Үйлэ холбуулал
2) хотонһоо холуур а) Нэрэ холбуулал
б) Үйлэ холбуулал
3) уняартама тала а) Нэрэ холбуулал
б) Үйлэ холбуулал
4) айхабтар түргөөр а) Нэрэ холбуулал
б) Үйлэ холбуулал
5) үглөө эртэһээ а) Нэрэ холбуулал
б) Үйлэ холбуулал
6) хүйтэн һалхин а) Нэрэ холбуулал
б) Үйлэ холбуулал
7) гэрһээ холо а) Нэрэ холбуулал
б) Үйлэ холбуулал
8) ном уншаха а) Нэрэ холбуулал
б) Үйлэ холбуулал
9) номой гаршаг а) Нэрэ холбуулал
б) Үйлэ холбуулал
10) тэдэнэй олонхинь а) Нэрэ холбуулал
б) Үйлэ холбуулал