Дасхал 6

Мэдүүлэлнүүд соо хэрэгтэй газартань сэглэлтын тэмдэгүүдые табигты.