Дасхал 6

Дахуулалнуудые илгаад, шүүлбэри хэгты.

Адуунһаа мори барихадаа, мүн хони мал адуулхадаа баридаг, гурба метр утатай, үзүүртээ томоһон һур гуйбатай нарин модо – урга – хэрэглэдэг һэн.

а) причастна
б) деепричастна
в) юрын
г) бэеэ дааһан