Дасхал 6

Мэдүүлэлэй нэрлүүлэгшыень ологты.

Эрын муу энеэдэг, эмээлэй муу хахинадаг. Ой модон утатай богонитой, олон зон һайтай, муутай. Хүнэй эреэн досоогоо, могойн эреэн газаагаа. Агаар тунгалаг һэрюухэн. Түргэн — түүхэй, удаан — даамай.