Дасхал 6

Баяр гэһэн үгэ соо [б] абяа үгүүлхэдэ, торолто хаана ушарнаб?

1) хэлэнэй үзүүр шүдэн хоёрой хоорондо
2) хоёр уралай хоорондо
3) шүдэн урал хоёрой хоорондо