Дасхал 6

Нэмэлтэнүүд ямар хэлэлгын хубяар гарааб?


1) Үзэһэн хараһанаа намда хөөрөөрэй. а) Тэмдэгэй нэрэ
б) Түлөөнэй нэрэ
в) Үйлэ үгэ
г) Тоогой нэрэ
д) Юумэнэй нэрэ
2) Түмэрэй һайниие дабтажа мэдэ,мориной һайниие унажа мэдэ. а) Тэмдэгэй нэрэ
б) Түлөөнэй нэрэ
в) Үйлэ үгэ
г) Тоогой нэрэ
д) Юумэнэй нэрэ
3) Олоороо хэлсэһэн үгэгүй. а) Тэмдэгэй нэрэ
б) Түлөөнэй нэрэ
в) Үйлэ үгэ
г) Тоогой нэрэ
д) Юумэнэй нэрэ
4) Өөрынгөө мууе үхэтэрөө мэдэхэгүй. а) Тэмдэгэй нэрэ
б) Түлөөнэй нэрэ
в) Үйлэ үгэ
г) Тоогой нэрэ
д) Юумэнэй нэрэ
5) Эрхые һуранхаар, бэрхые һура. а) Тэмдэгэй нэрэ
б) Түлөөнэй нэрэ
в) Үйлэ үгэ
г) Тоогой нэрэ
д) Юумэнэй нэрэ
6) Хоюуландамнай альбом хэрэгтэй. а) Тэмдэгэй нэрэ
б) Түлөөнэй нэрэ
в) Үйлэ үгэ
г) Тоогой нэрэ
д) Юумэнэй нэрэ
7) Намдаа хэлээгүй. а) Тэмдэгэй нэрэ
б) Түлөөнэй нэрэ
в) Үйлэ үгэ
г) Тоогой нэрэ
д) Юумэнэй нэрэ