Дасхал 6

Илгагдаһан хэлэлгын хубинууд мэдүүлэлэй ямар гэшүүд бэ?


1) Тэрэ хүбүүдэй [томохонһоонь] һурагты. а) хэлэгшэ
б) ушарлагша
в) элирхэйлэгшэ
г) нэмэлтэ
д) нэрлүүлэгшэ
2) [Мууе] һайн заһаха. а) хэлэгшэ
б) ушарлагша
в) элирхэйлэгшэ
г) нэмэлтэ
д) нэрлүүлэгшэ
3) Шинии [ерэһые] дуулаагүй байгаабди. а) хэлэгшэ
б) ушарлагша
в) элирхэйлэгшэ
г) нэмэлтэ
д) нэрлүүлэгшэ
4) [Үбдэгсөө] уһан соогуур оймобоб. а) хэлэгшэ
б) ушарлагша
в) элирхэйлэгшэ
г) нэмэлтэ
д) нэрлүүлэгшэ
5) Нялуунһаа [гашууниинь] дээрэ. а) хэлэгшэ
б) ушарлагша
в) элирхэйлэгшэ
г) нэмэлтэ
д) нэрлүүлэгшэ
6) [Түрүүлэгшэ] суглаан дээрэ үгэ хэлэбэ. а) хэлэгшэ
б) ушарлагша
в) элирхэйлэгшэ
г) нэмэлтэ
д) нэрлүүлэгшэ
7) [Түрүүлэгшэ] мориниинь энэл даа. а) хэлэгшэ
б) ушарлагша
в) элирхэйлэгшэ
г) нэмэлтэ
д) нэрлүүлэгшэ
8) Сэнхир хүхэ огторгойдо нэгэшье [үүлэгүй]. а) хэлэгшэ
б) ушарлагша
в) элирхэйлэгшэ
г) нэмэлтэ
д) нэрлүүлэгшэ