Дасхал 6

Нэгэ түрэл гэшүүдтэй мэдүүлэл оложо заагты.

1) Бадма хүбүүн, Барас нохой, Морхонсой хурьган гурбан ёһотойл нүхэд.
2) Түнхэнэй аршаан арюун тунгалаг булаг, эм домто ургамал, олон янзын ан гүрөөлөөрөө суутай.
3) Манай абатан үндэр сагаан шулуун байшан соо байдаг.
4) Тэрэ жалгын зүүн эрьедэ, тээ доохонуур улаан шара элһэн дээрэ үхибүүд наадана.