Дасхал 6

Ушарлаһан нүхэсэл мэдүүлэлтэй дахалдаһан орёо мэдүүлэл олоод, холболто болон холболто үгэнүүдыень илгаруулан тэмдэглэгты.

Наадагшад хоорондоо нэгэ метр тухай зайтайгаар дүхэриглэн һуудаг. Нэгэ хүн малгай баряад, тэрэ дүхэригые тойрожо ябатараа, һэмээхэн нэгэ хүнэй арада малгайгаа табижархёод, саашаа тойрон ошодог. Бултыень тойроод, малгайгаа нюуһан хүндөө хүрэтэрнь, тэрэнэй мэдэнгүй һуужа байгаа һаань, малгайгаа абажа, тэрэ хүниие бүһөөр шабхададаг. Хэрбээ арадамни малгай нюугдаба гэжэ мэдээ һаа, тэрэ хүн һуга харайн бодожо, нюугша хүниие хүсэжэ, барихые оролдодог. Нюугша хүнэй хүсэгдэнгүй гүйжэ ерээд, тэрэ хүнэйнгөө һуурида һуужа үрдеэ һаань, эрьюулэгшэ хүн малгайгаа нюудаг. Һууридань хүрэхэһөө урда хүсэгдэшөө һаа, бүһөөр таһа шабхадуулаад, малгайгаа дахин нюудаг.