Дасхал 6

Текст сооһоо сэхэ хэлэлгэнүүдые (хашалтагүйгөөр) илган гаргагты.

Нэгэтэ үдэшэлэн һургуулиһаа бусажа ябахадаа, бэлшээри тээһээ үнеэдые туужа ябаһан Балжама хээтэйтэй уулзашабаб. Үхэршэн эхэнэр намайе харан сасуу баяртайгаар ооглобо: "Доржо! Хэрэгнай ямар бэ? Хэшээлтнай эхилээ гү?" "Хэрэгшье гэмгүй даа – мүнөө дээрээ сэгнэлтэ табинагүй", – гэбэб. "Агнууримнай хэр олзотойб?" – гэжэ хээтэй асууба. "Һаяхан нэгэ буудахадаа, гансата гурбан һоно нугаһа баряа һэм", – гэжэ һайрхабаб. "Ёһотойл мэргэн буушан болоо байнаш даа" – гэжэ Балжама хээтэй шангаар энеэнэ, баярлана. (Б. Мунгонов)