Дасхал 6

Тус намтарай жэшээ дээрэ үндэһэлэн, үгтэһэн баримтануудые хэрэглэжэ, энэ хүнэй намтарынь хүсэлдүүлэгты.

Намтар
Би, Борбоев Цэрэн-Дондог Дагбаевич, 1937 оной сентябриин 19-дэ Яруунын аймагай Зүүн Үльдэргэ нютагта түрэһэн байнаб. Нютагайнгаа 7 жэлэй һургуулида һуража гараад, Буряадай хүдөө ажахын техникумэй мал эмнэлгын факультедтэ һуралсалаа үргэлжэлүүлжэ, 1957 ондо зоотехник мэргэжэлтэй болоод, нютагайнгаа “Коммунизм” колхозой 1-дэхи таһагай эрхилэгшээр ажаллажа байнаб. Үльдэргын сомоной зүблэлэй депутадаар һунгагданхайб. Айлайхиб. 3 үхибүүтэйб.

1964 оной мартын 8 Ц-Д.Борбоев

1.Нэрэ обог - Цырендоржиева Цэрэн-Дулма Цыбиковна
2.Түрэһэн үдэр - 1927 оной мартын 14
3.Түрэһэн газар – Буряад ороной Хориин аймагай Ашанга нютаг
4.1936-1941 онууд – Ашанга нютагай һургуулиин һурагша
5.1941-1946 онууд – Ленинэй нэрэмжэтэ колхозой ажалшан
6.1946-1950 онууд – Ашанга нютагай һургуулиин һурагша
7.1950-1955 онууд – Улаан-Үдэ хотын багшын мэргэжэлэй һургуулиин оюутан
8.1955-1985 онууд – Яруунын аймагай Эгэтын-Адагай дунда һургуулиин эхин ангиин багша.
9.Гэр бүлэ – айлайхи, 5 үхибүүтэй.


Намтар Би, , 1927 14-дэ Буряад Хориин нютагта түрэһэн байнаб. Дүшэн ондо нютагайнгаа долоон һуража байһан аад, дайнай эхилхэдэ, 1946 болотор ажаллаһан байнаб. 1946 нютагайнгаа һуралсалаа үргэлжэлүүлжэ, 1950 ондо Улаан-Үдэ һургуулида ороод, 1955 ондо мэргэжэлтэй болоод, мүнөө болотор аймагай нютагай дунда һургуулида мэргэжэлээрээ ажаалажа байнаб. Айлайхибди. үхибүүтэйбди. 1985 оной июниин 11 Ц.-Д. Цырендоржиева