Дасхал 6

Али бүлэг үгэдэнь -өө бэшэгдэхэб?

1) гүб..., үүд..., хүзүүг..., гүз...н
2) дүр..., үз..., хүд..., үбһ...