Дасхал 6

Эдэ үгэнүүд юугээрээ илгарнаб?


1) малгай – дэгэл а) бүридэлөөрөө
б) хэрэглэлгээрээ
в) удхаараа
2) эхэнэр – эхэнэрнүүдэй а) бүридэлөөрөө
б) хэрэглэлгээрээ
в) удхаараа
3) эрэшүүл – бүһэтэн а) бүридэлөөрөө
б) хэрэглэлгээрээ
в) удхаараа