Дасхал 6

Сэгүүдэй орондо таараха антонимуудые ологты.


1) Ульгам мориндо газар ойро, хашан мориндо газар ... а) олоороо
б) хооһон
в) холо
г) үгырхэ
д) горшоог
е) үнэн
2) Ажалша хүнэй амбаар дүүрэн, залхуу хүнэй загнуу ... а) олоороо
б) хооһон
в) холо
г) үгырхэ
д) горшоог
е) үнэн
3) Ябахань – биршоог, эдихэнь ... а) олоороо
б) хооһон
в) холо
г) үгырхэ
д) горшоог
е) үнэн
4) Шэхээрээ дуулаһан – худал, нюдөөрөө үзэһэн ... а) олоороо
б) хооһон
в) холо
г) үгырхэ
д) горшоог
е) үнэн
5) Би гэһэн гансаараа, бидэ гэһэн ... а) олоороо
б) хооһон
в) холо
г) үгырхэ
д) горшоог
е) үнэн
6) Хамтын зөөри хямгадабал – баяжаха, үрибэл ... а) олоороо
б) хооһон
в) холо
г) үгырхэ
д) горшоог
е) үнэн