Дасхал 6

Текст соо ямар мэргэжэл тухай хэлэгдэнэб?

Тусхай ёһоор бэлдэгдэһэн дүрбэн булантай гү, али жолбогор хуһан модоор, үшөөһөөр хананууд үдэгдэдэг байгаа. Матажа бүтээгдэһэн модод һарьмай арһан үдээреэр бүхэлэгдэдэг юм. Иимэ хананууд агшаха, һунаха аргатай байдаг дээрэһээ зөөдэлдэ таарамжатай. Нэгэ ханада хори-гушан модон ородог.

1) эмшэн
2) багша
3) жолоошон
4) барилгашан
5) дуушан