Дасхал 6

Илгаһан тогтомол холбуулалнуудай удхыень юрын үгэнүүдээр тайлбарилха.

Эдэшни үргэн нюуртай, набтар хамартайшье һаа, болоһон юумэ руу хушуугаа дүрөөд лэ байдаг[1] , ехэ үйлэ муутай зон гэжэ хэлээд, нюдаргаа зангидажа, — аниргүй! Ехээр бү годоорогты! – гэжэ хашхарна. Адуу мал... Дэлһэтэ, һамбайта[2] .... бэшэ намда юуншье хэрэггүй. Эд бараанда Шодон тархяа эрьехэгүй гэжэ өөр тухайгаа сэдьхэдэг һэн. Галуу һажаажа, турлааг уһанда орожо үхөө[3] гэһэндэл Тоһотониие һажаажа, түрэһэн нютагаа орхёод, талиижа ябана бэшэ гүбди, гэжэ гал уһан[4] болобо. Үмдэгүйнь үбдэг соорхойдоо өөдэрхэбэ[5] гэһэндэл шинии намда дан ехээр шангарха, шалаха юумэ үгыл байгдана (Ж.Тумунов).

Тогтомол холбуулалай удхань
хэрэгтэ хэрэггүй юумэндэ оролсохо:
юумэнэй удха ойлгонгүй һажаажа дабтаха:
эбээ таһарха:
адуун һүрэг:
табан хушуу мал:
өөрыгөө мэдэнгүй, хүндэ өөдэрхэхэ: