Дасхал 6

Юумэнэй нэрын зохилдолой залгалтануудые тааруулагты.


1) Хамаанай п. а) -да (-та)
б) -ые (-гые), -иие, -ие
в) -һаа (-гһаа)
г) -ай (-гай), -ын (-иин), -н
д) -аар (-гаар), -яар
е) -тай
2) Зүгэй п. а) -да (-та)
б) -ые (-гые), -иие, -ие
в) -һаа (-гһаа)
г) -ай (-гай), -ын (-иин), -н
д) -аар (-гаар), -яар
е) -тай
3) Yйлын п. а) -да (-та)
б) -ые (-гые), -иие, -ие
в) -һаа (-гһаа)
г) -ай (-гай), -ын (-иин), -н
д) -аар (-гаар), -яар
е) -тай
4) Зэбсэгэй п. а) -да (-та)
б) -ые (-гые), -иие, -ие
в) -һаа (-гһаа)
г) -ай (-гай), -ын (-иин), -н
д) -аар (-гаар), -яар
е) -тай
5) Хамтын п. а) -да (-та)
б) -ые (-гые), -иие, -ие
в) -һаа (-гһаа)
г) -ай (-гай), -ын (-иин), -н
д) -аар (-гаар), -яар
е) -тай
6) Гаралай п. а) -да (-та)
б) -ые (-гые), -иие, -ие
в) -һаа (-гһаа)
г) -ай (-гай), -ын (-иин), -н
д) -аар (-гаар), -яар
е) -тай