Дасхал 6

Эдэ үгэнүүд юундэ ехэ үзэгөөр бэшэгдэнэб? Дүримдэнь тааруулагты.


1) Доржиева Гэлэгма Дармаевна а) амитаниие дуудаха нэрэ
б) газар, уһанай нэрэ
в) хүнэй обог, нэрэ, алдар
г) гүрэнэй хүндэтэ болон албан ёһоной нэрэ, шагнал
д) түүхэтэ үйлэ хэрэг, һайндэрнүүд
е) ном, һонин, һэдхүүлэй нэрэ
2) Арадай Хурал а) амитаниие дуудаха нэрэ
б) газар, уһанай нэрэ
в) хүнэй обог, нэрэ, алдар
г) гүрэнэй хүндэтэ болон албан ёһоной нэрэ, шагнал
д) түүхэтэ үйлэ хэрэг, һайндэрнүүд
е) ном, һонин, һэдхүүлэй нэрэ
3) “Морин Хуур” һэдхүүл а) амитаниие дуудаха нэрэ
б) газар, уһанай нэрэ
в) хүнэй обог, нэрэ, алдар
г) гүрэнэй хүндэтэ болон албан ёһоной нэрэ, шагнал
д) түүхэтэ үйлэ хэрэг, һайндэрнүүд
е) ном, һонин, һэдхүүлэй нэрэ
4) Үбэр Монгол а) амитаниие дуудаха нэрэ
б) газар, уһанай нэрэ
в) хүнэй обог, нэрэ, алдар
г) гүрэнэй хүндэтэ болон албан ёһоной нэрэ, шагнал
д) түүхэтэ үйлэ хэрэг, һайндэрнүүд
е) ном, һонин, һэдхүүлэй нэрэ
5) Илалтын һайндэр а) амитаниие дуудаха нэрэ
б) газар, уһанай нэрэ
в) хүнэй обог, нэрэ, алдар
г) гүрэнэй хүндэтэ болон албан ёһоной нэрэ, шагнал
д) түүхэтэ үйлэ хэрэг, һайндэрнүүд
е) ном, һонин, һэдхүүлэй нэрэ
6) Улаан Тугай орден а) амитаниие дуудаха нэрэ
б) газар, уһанай нэрэ
в) хүнэй обог, нэрэ, алдар
г) гүрэнэй хүндэтэ болон албан ёһоной нэрэ, шагнал
д) түүхэтэ үйлэ хэрэг, һайндэрнүүд
е) ном, һонин, һэдхүүлэй нэрэ
7) Эгэтын-Адаг а) амитаниие дуудаха нэрэ
б) газар, уһанай нэрэ
в) хүнэй обог, нэрэ, алдар
г) гүрэнэй хүндэтэ болон албан ёһоной нэрэ, шагнал
д) түүхэтэ үйлэ хэрэг, һайндэрнүүд
е) ном, һонин, һэдхүүлэй нэрэ
8) Соохондой нохой а) амитаниие дуудаха нэрэ
б) газар, уһанай нэрэ
в) хүнэй обог, нэрэ, алдар
г) гүрэнэй хүндэтэ болон албан ёһоной нэрэ, шагнал
д) түүхэтэ үйлэ хэрэг, һайндэрнүүд
е) ном, һонин, һэдхүүлэй нэрэ