Дасхал 6

Сэгүүдэй орондо ямар залгалта бэшэгдэхэб? Тааруулан табигты.


1) Гэр* саана хоёр хажуур байха. а) -эй
б) -ээ
2) Эди шэдит*, үнэт* сэнт* гэхэ мэтын үгэнүүд сахюур шулуунда хабаатай. а) -эй
б) -ээ
3) Эдеэндээ дабһа нэмэх* мартаад байгааб. а) -эй
б) -ээ