Дасхал 6

Текст соо илгаһан тэмдэгэй нэрэнүүдэй морфологическа шүүлбэри хэгты.

Һарын шэные[1] һунгажа, Үдэрэй һайниие[2] шэлэжэ, Түлиһэн нангин[3] гуламтадатнай Худа орохоёо буубабди.

а)
Тэмдэгэй нэрэ:
б)
анхан:
гараһан:
в)
шанарта:
бүридэлтэ:
г) Шанарай зэргэ:
юрын:
сасуулһан:
үлүүлһэн:
багадхаһан, хөөршөөһэн:
д) Тоо
нэгэнэй:
олоной:
е) Зохилдол
Н.п.:
Х.п.:
З.п.:
Ү.п.:
Зб.п.:
Хм.п.:
Г.п.:
ж) Хамаадал
өөртэ:
нюурта:
хамаадал үгы:
з) Мэдүүлэлэй гэшүүн
нэрлүүлэгшэ:
хэлэгшэ:
элирхэйлэгшэ:
нэмэлтэ:
ушарлагша: