Дасхал 7

Нюурай түлөөнэй үгэнүүдые олоной тоодо табигты.


1) Би а) ман, бидэ, бидэнэр
б) та, таанад, таанар
в) тэдэ, тэдэнэр
2) ши а) ман, бидэ, бидэнэр
б) та, таанад, таанар
в) тэдэ, тэдэнэр
3) тэрэ а) ман, бидэ, бидэнэр
б) та, таанад, таанар
в) тэдэ, тэдэнэр