Дасхал 7

Үгтэһэн деепричастинуудай хамаадал тодорхойлогты.


1) сохихолооршни а) 1-дэхи ганса н.
б) 2-дохи ганса н.
в) 2-дохи олон н.
г) 3-дахи н.
д) өөртэ хамаадал
2) угаатартнай а) 1-дэхи ганса н.
б) 2-дохи ганса н.
в) 2-дохи олон н.
г) 3-дахи н.
д) өөртэ хамаадал
3) унагаамсаараа а) 1-дэхи ганса н.
б) 2-дохи ганса н.
в) 2-дохи олон н.
г) 3-дахи н.
д) өөртэ хамаадал
4) харамсаарни а) 1-дэхи ганса н.
б) 2-дохи ганса н.
в) 2-дохи олон н.
г) 3-дахи н.
д) өөртэ хамаадал
5) олоһоорнь а) 1-дэхи ганса н.
б) 2-дохи ганса н.
в) 2-дохи олон н.
г) 3-дахи н.
д) өөртэ хамаадал