Дасхал 7

* тэмдэгэй орондо таараха аялгануудые һубарилай ёһоор бэшэгты.


Үнэгн, эрн , түлн, баалх, гүрһэн, сагн, шандагн, үмдэб, унтаб, болоб, бэлэдхэб.