Дасхал 7

Бэеэ дааһан причастна болон деепричастна дахуулалнуудые ологты.


1) Хара һалхинай буухада, хадын модод шууяна. а) Бэеэ дааһан причастна дахуулал
б) Бэеэ дааһан деепричастна дахуулал
2) Дүтынь хараад, дүрбэ хонобо. а) Бэеэ дааһан причастна дахуулал
б) Бэеэ дааһан деепричастна дахуулал
3) Байдалай муудахада, байгаали нэрбэхэ. а) Бэеэ дааһан причастна дахуулал
б) Бэеэ дааһан деепричастна дахуулал
4) Үүр сайжа, үндэр уулануудай оройгоор сагаан толон сасаршаба. а) Бэеэ дааһан причастна дахуулал
б) Бэеэ дааһан деепричастна дахуулал
5) Үглөөгүүр бодоходомни, саһан орошоһон байба. а) Бэеэ дааһан причастна дахуулал
б) Бэеэ дааһан деепричастна дахуулал