Дасхал 7

Үгтэһэн мэдүүлэлнүүд соо элирхэйлэгшэнүүдынь оложо тэмдэглэгты.

1. Буряад дуун гээшэ хэлэнэй талаар ехэл баян дуун юм. 2. Алтаргана хадаа хуурайшаг саг агаартай тала, губи, хадалиг газарнуудта ургадаг, хадхууртай шэлбэһэтэй, шарахан сэсэгтэй, бүхэ үндэһэтэй ургамал мүн. 3. Ажалша, малша зомнай айлшадаа аһан түрүүндэ сагаан эдеэгээр угтажа, сагаалагты гэжэ уридаг һэн.