Дасхал 7

Нэмэлтэнүүдые олоод шэлэгты.

Нялуунһаа гашууниинь дээрэ. Үзэһэн хараһанаа хөөрыш даа. Үлүү гараһыень намда үгөөрэйш. Табые табаар үдхэхэдэ, хорин таба болохо.