Дасхал 7

Ушарлагшатай мэдүүлэл ологты.

1) Ехээр хэхэ гээ һаа,
багаһаань эхилэ.
2) Гэнтэ гэрлэhэн гэнэтэй,
Гэдэргээ унаhан үбшэнтэй.
3) Субажа ябаhан барасһаа
Сугларжа ерэһэн шаазгай хүсэтэй.
4) Шарайн сэбэрһээ
Cэдьхэлэй сэбэр дээрэ.
5) Түмэр зэмсэгтэ үе сагта Байгал шадар ажаһуудаг зон малай ажал эрхилдэг байһан.