Дасхал 7

Мэдүүлэлэй ямар гэшүүд нэгэ түрэл гэшүүн болоноб?


1) Бүхэ барилдаан гээшэ шуран шуумгай, арга дүрэ, мэхэ гохо, шадал шамбайгаа харуулха гэһэн удхатай наадан юм. а) Нэрлүүлэгшэ
б) Хэлэгшэ
в) Нэмэлтэ
г) Элирхэйлэгшэ
д) Ушарлагша
2) Малшад табан хушуу малай эрэ эмыень дуу шэмээ, ябадалаарнь илган танидаг. а) Нэрлүүлэгшэ
б) Хэлэгшэ
в) Нэмэлтэ
г) Элирхэйлэгшэ
д) Ушарлагша
3) Манай орондо хүн бүхэн хүдэлхэ, һураха, амарха тэгшэ эрхэтэй гээшэ. а) Нэрлүүлэгшэ
б) Хэлэгшэ
в) Нэмэлтэ
г) Элирхэйлэгшэ
д) Ушарлагша