Дасхал 7

Хандалгатай, хандалгагүй мэдүүлэлнүүдые элирүүлэгты.


1) Дамба ахай, үсэгэлдэр ерээб гэнэ гүт? а) хандалгатай
б) хандалгагүй
2) Танай морин хурдан гэлсэдэг. а) хандалгатай
б) хандалгагүй
3) Байза, юрэдөө, яаха болоо гээшэб? а) хандалгатай
б) хандалгагүй
4) Дүүнэр, болгоожо ябаарайгты, зүү! а) хандалгатай
б) хандалгагүй