Дасхал 7

Тус үнэмшэлгэ дээрэ үндэһэлэн, доро үгтэһэн баримтануудые хэрэглэжэ, үнэмшэлгэ хүсэлдүүлэгты.

Үнэмшэлгэ
Нүхэр Базарон Балдан Бадмаевич хадаа Буряад Республикын һэдхүүлшэдэй холбооной 11-дэхи хуралай бодото түлөөлэгшэ болоно.

Хурал 1987 оной январиин 17-до, 10 сагта Улаан-Үдэ хотын Ербановай гудамжын 14-дэхи байшан соо нээгдэхэ.

Буряад Республикын һэдхүүлшэдэй холбооной захиргаан

Хэн – Гындынцыренов Бадмажаб Валерьевич
Юун болохоб – Бүгэдэ буряадай хуралдаан
Хаана болохоб – Улаан-Үдэ хотын Буряадай гүрэнэй академическэ оперо болон баледэй театрай байшан
Хэзээ болохоб – 2011 оной июниин 11-дэ, 10 сагта


Үнэмшэлгэ Нүхэр хадаа Бүгэдэ буряадай бодото түлөөлэгшэ болоно. Хуралдаан 2011 11-дэ, 10 Улаан-Үдэ хотын Буряадай академическэ оперо болон баледэй театрай соо нээгдэхэ. Бүгэдэ буряадай хуралдаанай эмхидхэлэй комитет