Дасхал 7

Үгын эхин үедэ, үгын дунда үү, юу, ээ, еэ аялгануудай али нэгэнэйнь байгаа һаа, саашанхи үенүүдтэнь …бэшэхэ. Зүб харюу шэлэгты.

1) -ээ
2) -өө