Дасхал 7

Синонимуудай удхыень олоод тааруулагты.


1) морёо эмээллэн унаад а) харайлгаба
б) тохоод
в) нёлбоһотуулба
г) тарайгаад
2) Молон хүбүүн гүйлгэбэ а) харайлгаба
б) тохоод
в) нёлбоһотуулба
г) тарайгаад
3) нюсэгэн талада унаад а) харайлгаба
б) тохоод
в) нёлбоһотуулба
г) тарайгаад
4) нюдөөрөө уһа гүйлгэбэ а) харайлгаба
б) тохоод
в) нёлбоһотуулба
г) тарайгаад