Дасхал 7

Мэдүүлэл соо юумэнэй нэрэнүүдые олоод, падежыень заагты.

Дэнгэй гэрэл бүрүүл. Жэмэстэ ошохоо ерэбэд. Содномтой кинодо орообди. Морёор ябажа хүрөөбди. Түрүүн Доржые хараа һэм.

а) Нэрын п.
б) Хамаанай п.
в) Зүгэй п.
г) Yйлын п.
д) Зэбсэгэй п.
е) Хамтын п.