Дасхал 7

Ехэ үзэгөөр ямар үгэнүүд бэшэгдэхэ байгааб, тодорхойлогты.

Географическа нэрэнүүдые шэнжэлдэг эрдэмые топонимика гэдэг. Буряад географическа нэрэнүүд уг гарбалаараа иимэ бүлэгүүд болоно:

1) эвенк хэлэнһээ: иисэнгэ, шиирэнгэ, сэлэнгэ, оронго, хэжэнгэ, ага, ангара;
2) түрэг хэлэнһээ: сорог, жахана, хүлтэг, өөрлэг, байтаг;
3) буряад-монгол: урта, загастай, чулуутай, цагаан бургастай, хужарта, хэнгэргэ, элһэн, булан, амгаланта, мухар-шэбэр, хяагта, шабарта г.м