Дасхал 7

Залгалтануудые хүсэлдүүлэн бэшэгты.


Абамни мүнгэн эмээл буурал хүлэгт тохожо, агнуурида гараба. Эжынг басагадт бэшэһэн бэшэгые задалжа, уншажа үгэбэб.